FAQ's

Μπορώ να πάρω καλύτερες τιμές από τις αναγραφόμενες? Can I get better prices than listed?

Ανάλογα με τις ποσότητες που επιλέγεις  αλλάζει η τιμή μονάδας . Για τα προϊόντα που ισχύει αναγράφετε με κόκκινο χρώμα κάτω στις πληροφορίες  του κάθε προϊόντος  .

Depending on the quantities you choose, the unit price changes. For the products that apply, write in red below the information of each product.

Στις τιμές περιλαμβάνετε το 19% ΦΠΑ? Do the prices include 19% VAT?

Σε όλα τα προϊόντα περιλαμβάνετε το 19%.

In all products you include 19%.

Ποια είναι τα έξοδα παράδοσης ? What are the delivery costs?

Ανάλογα με τα κιλά της  τελικής  τιμής  της παραγγελίας θα   γίνετε η ανάλογη χρέωση.

Depending on the kilos of the final price of the order, you will be charged accordingly.


Ποιος αναλαμβάνει για το delivery? Who is responsible for the delivery?

Το Courier  Akis Εxpres είναι υπεύθυνο για τον τρόπο παραδόσεις και  επίσης η Anosis  μέχρι ένα συγκεκριμένο ορio  κιλών μπορεί να παραδώσει.  Η επιλογή για το courier είναι δική σας  . Υπάρχει συγκεκριμένη χρέωση για τον  κάθε ένα ξεχωριστά .

Τα προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση αποστολής που μας έχετε υποδείξει κατά την παραγγελία σας. Οι προθεσμίες παράδοσης που αναφέρονται είναι ενδεικτικές, εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία/ες courier και τα Κυπριακά Ταχυδρομεία. H Anosis Ltd δεν φέρει καμιά ευθύνη για τροποποιήσεις των χρόνων αυτών ή για περιπτώσεις καθυστέρησης αποστολής που οφείλονται σε τρίτους ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε την παραγγελία σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να μας ενημερώσετε σχετικά με τον αν επιθυμείτε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, υπό τα νέα δεδομένα, και σε νέο χρονικό διάστημα.

Η Anosis Ltd  διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τις τιμές αποστολής που αναγράφονται χωρίς προειδοποίηση, αλλά δεσμεύεται στην εφαρμογή της αναγραφόμενης τιμής αν έχει ολοκληρωθεί η παραγγελία.
Σε περίπτωση όπου το βάρος της παραγγελίας ή οι διαστάσεις του δέματος υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, διατηρούμε το δικαίωμα να χωρίσουμε την αποστολή σε μικρότερα δέματα.
Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας παραλαβής εκ μέρους σας, επιφυλασσόμαστε κάθε νομίμου δικαιώματος μας για την ζημιά που τυχόν θα έχουμε υποστεί. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν στο https ://www.anosisonline.com/ λόγω εσφαλμένης διεύθυνσης, τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται.

Courier Akis Express is responsible for the delivery method and also Anosis up to a certain limit of kilos can deliver. The choice for the courier is yours. There is a specific fee for each one separately.

The products are delivered to the shipping address you indicated to us during your order. The delivery times mentioned are indicative, depend on the availability of the products and are based on information provided by the courier company/s and the Cyprus Post Office. Anosis Ltd is not responsible for any changes to these times or for cases of shipment delays due to third parties or force majeure.
If for reasons of force majeure we cannot fulfill your order, we will contact you to inform us about whether you wish us to proceed with the completion of your order, under the new circumstances, and in a new period of time.
In the event that the weight of the order or the dimensions of the parcel exceed the permissible limits, we reserve the right to divide the shipment into smaller parcels.
In case of refusal or inability to receive on your part, we reserve all our legal rights for the damage that we may have suffered. In the event that products are returned to https://www.anosisonline.com/ due to an incorrect address, shipping costs are non-refundable.

Μέχρι ποια σημεία μπορεί να παραδώσει το Akis Exprees?To which points can Akis Exprees deliver?

Υπάρχει συγκεκριμένος χάρτης όπου αναγράφονται  τα σημεία που μπορεί να  παραδώσει  σε κάθε κατάστημα του ξεχωριστά. Μπορειται να προβείτε στην ιστοσελίδα του Akis Exprees ώστε να εντοπίσετε τα συντομότερα σημεία που μπορείτε  να παραλάβετε. 


There is a specific map showing the points that he can deliver to each of his stores separately. You can go to the Akis Exprees website to find the shortest pickup points.

Τι γίνετε αν θέλω να επιστέψω το προϊόν? Ποια είναι η πολίτικης της ετεριας?What if I want to return the product? What is the politics of the country?

1. Μετά από παραλαβή διαφορετικού προϊόντος από αυτό της υποβληθείσας παραγγελίας λόγω λάθους μας

2. Μετά από την παραλαβή ελαττωματικού ή κακέκτυπου προϊόντος.

Εφ’ όσον συμβαίνει κάτι από τα παραπάνω και επιθυμείτε την επιστροφή του προϊόντος, αυτή χρειάζεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 20 ημερών από την παραλαβή του πάντα σε συνεννόηση μαζί με την Anosis Ltd.

3. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε από τον πελάτη, πλήρες και χωρίς φθορές.

Η χρέωση των εξόδων αποστολής βαρύνουν την εταιρεία μόνο αν ο πελάτης επιλέξει την ίδια εταιρεία αποστολών μέσω της οποίας παρέλαβε την παραγγελία του.


1. After receiving a different product from the one of the submitted order due to our error


2. After receiving a defective or misprinted product.


If any of the above occurs and you wish to return the product, this must be completed within 20 days of receiving it, always in consultation with Anosis Ltd.


3. The product must be in the condition received by the customer, complete and undamaged.


Shipping costs are charged to the company only if the customer chooses the same shipping company through which he received his order.

Μπορεί να γίνει επιστροφή χρήματων? Can a refund be made?

Δεν γίνετε επιστροφή χρήματων, εκτός αν υπάρχει όντως σοβαρός λόγος η λάθος από την εταιρεία όπου είναι υπόχρεα να επιστέψει τα λεφτά .


There is no refund, unless there is really a serious reason or mistake from the company where it is obliged to return the money.

Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει η πληρωμή? In what ways can the payment be made?

Οι χρήστες της ιστοσελίδας https://www.anosisonline.com/ μπορούν να ολοκληρώσουν τις αγορές τους πληρώνοντας με πιστωτικές κάρτες μέσω της πλατφόρμας του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment System Ltd για κάρτες (VISA, VISA ELECTRON,MASTER CARD KAI AMERICAN EXPRESS) ή μέσω PayPal. H ANOSIS Ltd δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία της κάρτας σας. Η διαδικασία πληρωμής με κάρτα γίνεται πάντα μέσω ανακατεύθυνσης (re-direction) στο σύστημα της JCC .

Users of the website https://www.anosisonline.com/ can complete their purchases by paying with credit cards through the JCC Payment System Ltd Payment System platform for cards (VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD AND AMERICAN EXPRESS) or through PayPal. ANOSIS Ltd does not collect or store your card details in any way. The card payment process is always done through re-direction in the JCC system.